علامت سوال و ستاره رو با تابع شمارش شرطی ترکیب کن

فهرست